Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n Kokoomusverkosto

 

 

 

 

Valtuustoaloite: Perhevapaista

Ajankohtaisessa perhepoliittisessa keskustelussa on kolme toisiinsa liittyvää aihetta, joiden konkretisoituminen päätöksiksi ei ole aivan yksinkertaista. On myös mahdollista, että joku haluaa viivästyttää ratkaisuihin päätymistä sillä, että esillä pidetään malleja, jotka käytännössä olisivat mahdottomia. Siksi olisi hyödyllistä, jos TEK esittäisi pohjaksi oman yksityiskohtaisen ratkaisunsa. Yleisimmän tason kysymys koskee syntyvyyden taantumista. Suomalaisten omat toiveet perheen lapsiluvusta ja toteutunut kehitys ovat molemmat aikaisempaa vähäisempiä, mutta ne ovat myös etääntyneet toisistaan. Tähän saattaa jossain määrin vaikuttaa, mikä rasite lapsista uskotaan aiheutuvan. Siksi perhepolitiikkaan etsitään korjaavia toimenpiteitä.

Vanhempainvapaan jakaminen vanhempien kesken on ollut pitkään esillä. Keskustelu ja tehdyt ehdotukset ovat kuitenkin keskittyneet tilanteisiin, joissa on kaksi vanhempaa, jotka ovat palkkatyössä kodin ulkopuolella. Vaikka tämä on yleisin tapaus, puuttuu joissain tapauksissa toinen vanhempi, toinen tai molemmat vanhemmat ovat työttömiä, tai vanhemmista molemmat tai jompikumpi on pien- tai mikroyrittäjiä, joiden yritysten toiminnan jatkuminen ei kestä päähenkilön jäämistä vapaalle. Kolmas ongelma koskee tosiasiallisia kustannuksia, jotka työnantajalle koituvat työntekijän äitiys-, isyys ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta. Mitä pienempi työnantaja, sitä suhteellisesti suurempi kustannus on. Yleisimmin tehty esitys kustannusten jakamisesta molempien vanhempien työnantajien kesken ei ratkaise tätä pienyrityksen ongelmaa ja edellyttää lisäksi, että molemmilla vanhemmilla on työnantaja. Nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla oletettavasti heikentää pientyönantajalle palkkaamisesta syntyvä riski, jonka pienentäminen on siten yleisen intressin kannalta relevanttia.

Ehdotamme, että TEK laatisi asiantuntevan, realistisen ja yksityiskohtaisen ratkaisumallin, jossa

1) vanhempainvapaaseen otetaan kantaa siten, että se kattaa myös muut kuin kahden
palkansaajan tapaukset;
2) perhevapaiden tosiasialliset eri osapuolten kustannukset katetaan kokonaisuudessaan
sosiaalivakuutuksesta;
3) verotuksessa, ansiosidonnaisessa sosiaaliturvassa ja työeläkkeiden kertymässä olevat äitiys- ja
vanhempainvapaaseen liittyvät rasitteet kompensoidaan perhepoliittisin tulonsiirroin.

Vaasassa 5.4.2019
Kokoomuksen valtuustoryhmä


Valtuustoaloite: TEK:in valtuuston kokouksiin hyvinvointia lisäävä vaikutus

TEK:n valtuuston kokouksiin hyvinvointia lisäävä vaikutus ja TEKiltä lisää tukea työhyvinvointiin Aloitteen tekijä toivoo, että TEKin valtuuston kokouksien ohjelman suunnittelussa kiinnitettäisiin enemmän huomiota kaikkien hyvinvointiin ja ohjelmaan lisättäisiin lyhyiden taukojen lisäksi erityinen 30 min hyvinvointisessio. Lisäksi TEKin tulisi lisätä tukea työhyvinvointiin.

Aloitteen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ei vain valtuuston vaan kaikkien TEKin jäsenten työympäristöissä. Valtuusto voi tärkeän asian esilletuomisessa toimia esimerkkinä ja muistutuksenakin siitä, että pitkään istuminen on epäterveellistä ja jokaisen jäsenen tulisi omassa työssään kiinnittää huomiota työhyvinvointiin.

Vaasassa 5.4.2019
Kokoomuksen valtuustoryhmä


Valtuustoaloite: Palkitsemisen kehittäminen yrityksissä

Tehdään selvitys Yritysten menestystekijöistä ja niiden huomioimisesta TEK:in jäsenten palkkaus ja palkkiojärjestelmien kehittämisessä. On jäsenten kannalta sekä työllisyys- että palkkakehityksen näkökulmasta tärkeä teema. Tämän jälkeen kehitetään tähän TEK:in omaa osaamista. Yritysten menestystekijöitä on useita, esimerkiksi liikennekysymykset, miten luonnonvarojen hyödyntäminen onnistuu, mikä on Suomen energiapoliittinen näkemys, tai koulutuksen merkitys koko jäsenkunnalle. Tätä asiaa olisi hyvä pohtia niin Suomen kilpailukyvyn (innovaatioympäristö ja osaaminen), yrittämisen ja yritysten toiminnan sekä työmarkkinoiden näkökulmasta.

Vantaalla 24.11.2017
Kokoomuksen valtuustoryhmä


Valtuustoaloite: TEKin jatkuva näkyminen tekniikan ja mat-lu -alojen yliopistojen tiloissa

Tekniikan akateemisten jatkuva näkyminen tekniikan alan yliopistojen tiloissa on tarpeellista monestakin näkökulmasta. Tämä palvelee myös nuorten ja valmistuvien sekä insinöörien että luonnontieteen FM:n pitämistä jäsenenä entistä tehokkaamin, sama koske myös vuosijäseniä. Nyt TEK näkyy silloin tällöin. Sitäkin on syytä jatkaa face to face tyyppisenä. Yliopistoilla on ilmoitustiloja sekä digitaalisena että ilmoitustauluilla.

Jatkuva näkyminen ei kustannuksiltaan ole korkea, yliopistot on syytä neuvotella mukaan tähän.

HÄMEENLINNASSA 24.3.2017
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN PUOLESTA
Ari Anttila


Valtuustoaloite: K50-uraillat

Kokoomuksen valtuustoryhmä tunnistaa tarpeen ja panostukset, joita tehdään nuorten jäsentyytyväisyyden eteen. Tämän lisäksi alati muuttuvassa ja tahdiltaan kiihtyvässä työelämässä kymmenien vuosien työuran omaavat jäsenemme kaipaavat sparrausta oman urapolkunsa vaihtoehtojen tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Ehdotamme että TEK järjestää urailtoja, jotka on suunnattu yli 50-vuotiaille jäsenillemme. Näissä tuotaisiin esille monipuolisesti oman uran kehittämiseen, itsensä johtamiseen ja oman asiantuntijaprofiilin rakentamiseen.

Uraillat voisivat kulkea työnimellä – Fifty shades of TEK

HÄMEENLINNASSA 24.3.2017
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN PUOLESTA
Ari Anttila


Valtuustoaloite: TEKin tilastoihin kaikki jäsenryhmät

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että vastaisuudessa TEKin tilastotiedoissa esitetään kaikki TEKin jäsenryhmät diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lisäksi. Tämä parantaisi jäsenpitoa, jäsenhankintaa ja jäsentyytyväisyyttä.

Ellei jäsen tunnista itseään TEKin tuottamasta materiaalista, ei hän koe itseään jäsenenä arvostetuksi ja toivotuksi. Tämä ongelma on havaittu etenkin FM-jäsenten keskuudessa, mutta tahdomme, että kaikki jäsenkelpoiset ryhmät vastaisuudessa katsotaan tilastoinnin arvoisiksi.

HÄMEENLINNASSA 24.3.2017
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN PUOLESTA
Ari Anttila


Valtuustoaloite: TEK-/AKAVA-lounge lentokentälle

Ehdotamme, että TEK selvittäisi mahdollisuutta perustaa TEK-/AKAVA -lounge jäseneduksi Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tämä palvelisi paitsi paljon matkustavia jäseniä, myös satunnaisia tekkiläismatkailijoita.

Espoossa 18.11.2016
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ


Valtuustoaloite: Ylempien toimihenkilöiden työssä jaksamisen tukeminen

Nykyiset lainsäädännölliset työsuojelutoimenpiteet eivät suojele ylempää toimihenkilöä hektisessä työelämässä riittävästi. Työuupumus näkyy ylemmän toimihenkilön arjessa myös vapaa-aikana.

TEKin tulisi nostaa kokonaisvaltainen hyvinvointi ja työssä jaksaminen entistä paremmin esille ja tarjota jäsenilleen malleja ja mahdollisesti myös palveluita, kuinka sovittaa yhteen työn vaatimukset ja ajankäyttö, henkinen hyvinvointi ja perhe-elämä.

Ehdotamme, että TEK selvittää keinoja vaikuttaa jäsentensä työelämän hallintaan nykyistä paremmin.

Espoossa 18.11.2016
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ


Valtuustoaloite: Ehdotus Koulutus- ja työvoimapolitiikan yksikön nimen muutoksesta

TEK esiintyy jäsenistöönsä pitkälti yksiköidensä kautta, jolloin yksiköiden nimet korostuvat enemmän kuin monessa muussa organisaatiossa. Koulutus- ja työvoimapolitiikka ei nimenä ole enää tätä päivää, vaan tuntuu vanhanaikaiselta. Yksiköiden nimillä on iso merkitys myös mielikuvan luojina, ja niiden pitäisi olla houkuttelevia ja kertoa siitä työstä jota TEK tekee ja niistä palveluista, joita TEK tarjoaa. Jäsenmäärä on tilastollisesti vähenemässä, TEK ei ole tarpeeksi houkutteleva nuorien ja vastavalmistuneiden keskuudessa, lisäksi koko työmarkkinakenttä on muutoksen edessä ja joutuu erilailla kuin aiemmin perustelemaan olemassaoloansa ja tehtäväänsä jäsenistölleen. Nimet myös herättävät tunteita ja toimivat mielikuvien välittäjinä.

Haluamme, että TEK näyttäytyy myös koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa nykyaikaisena järjestönä myös nimiensä kautta. Vaikka koulutuspolitiikka on koulutuspolitiikkaa, ei yksikön nimessä tarvitse tätä olla. Politiikka-sanaa ei terminä esiinny minkään muunkaan yksikön nimessä. Tavoitteenamme on taata Suomen tulevaisuus sitä kautta, että osaaminen on korkealla tasolla ja saavutamme tätä kautta kilpailukykyä. Korkea osaaminen kaikilla koulutuksen tasoilla on se, johon pyrimme koulutuspoliittisilla toimenpiteillä vaikuttamaan erilaisilla keinoille, vaikuttamalla siihen että tekniikan yliopistokoulutusken rahoitus on turvattu, että yliopistojen opetuksen laatu on korkeatasoista ja vaikuttavaa, ja jopa siihen että peruskoulujen opettajilla on tarvittava osaaminen tekniikasta ja hyvä opetusmenetelmät jotta Suomessa on myös tulevaisuudessa tekniikan osaajia, ja että TEKin jäsenistöllä olisi mahdollisuudet oman osaamisensa ylläpitämiseen. Lisäksi on tärkeää, että yhteiskunta, työelämä ja yksilöt kaikki tiedostavat ja kantavat vastuunsa osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Ehdotamme, että Koulutus- ja työvoimapolitiikan yksikön nimi muutetaan muotoon OSAAMINEN.

Espoossa 18.11.2016
KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ


Kokoomus haluaa TEKin vahvistavan itsensätyöllistävien edunvalvontaa

(20.11.2015) Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n suurin valtuustoryhmä Kokoomus haluaa TEKin ryhtyvän toimeen itsensätyöllistävien edunvalvonnan vahvistamiseksi. Ryhmä teki tähän tähtäävän aloitteen liiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä. Alla aloite kokonaisuudessaan.

VALTUUSTOALOITE: Itsensätyöllistävien edunvalvonnan parantaminen

TEKin jäsenistössä on enenevissä määrin ns. itsensätyöllistäviä henkilöitä. Tällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka työskentelevät tahtomattaan tai omasta halusta projektiluonteisesti eri tehtävissä ja yrityksissä, ns. freelancereina tai yksinyrittäjinä. Itsensätyöllistävät ovat lainsäädännöllisesti siinä vaikeassa asemassa että heitä ei lueta palkansaajiksi eli he ovat väliinputoajia. Pahimmillaan heidät voidaan ajoittain tulkita myös yrittäjiksi ja ajoittain palkansaajiksi, mikä tarkoittaa esimerkiksi sosiaaliturvaan merkittäviä heikennyksiä.

Aloitteen tekijä pyytää TEKin hallitusta ryhtymään toimiin itsensätyöllistävien kasvavan jäsenjoukon edunvalvonnan ja palvelujen parantamiseksi. Tämän toteuttamisessa ehdotetaan käytettäväksi kumppanuusmallia ja tekemään yhteistyötä lähimpien liittojen kanssa (esim. ekonomit), koska itsensätyöllistävien kohdalla haasteet ovat hyvin samankaltaisia koulutusalasta riippumatta.

Helsingissä 20.11.2015

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ


TEKin valtuusto järjestäytyi, vahvisti valtuustosopimuksen ja valitsi hallituksen vuosille 2014-2017

(29.8.2014) TEKin uusi valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa Helsingissä perjantaina 29.8. Valtuusto vahvisti valtuustoryhmien yhdessä valmisteleman valtuustosopimuksen, jossa linjataan järjestön tärkeimmät tavoitteet nyt alkaneelle kolmivuotiskaudelle. Ryhmien väliset neuvottelut käytiin kesällä. Neuvotteluprosessin vetäjänä toimi suurimman valtuustoryhmän eli Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Ari Anttila.

Valtuusto valitsi valtuustolle puheenjohtajat sekä uuden hallituksen kaudelle 2014-2017. Valinnat tehtiin sopuvaalina valtsuustosopimusneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta.

Kokoomuksesta valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Kimmo Koskinen Itäiseltä vaalialueelta. Halltuksen puheenjohtajaksi valittiin Eteläiseltä vaalialueelta kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström, joka näin jatkaa puheenjohtajana toisen kolmivuotiskauden. Kokoomuksen riveistä hallitukseen valittiin lisäksi Jaakko Okkonen pohjoiselta vaalialueelta ja Lotta Forssell eteläiseltä vaalialueelta. Hallituksen varajäseniksi valittiin läntiseltä vaalialueelta Ari Anttila ja Johanna Ahopelto sekä eteläiseltä vaalialueelta Pekka Riiali ja Timo Nyman.


Ari Anttila jatkaa TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana 2014-2017

(12.5.2014) Helsingissä järjestäytymiskokouksensa 12.5.2014 pitänyt TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmä valitsi diplomi-insinööri Ari Anttilan Eurasta puheenjohtajakseen kaudelle 2014-2017. Hän on toiminut ryhmän puheenjohtajana myös päättyvällä kaudella 2011-2014.


Ari Anttila

Ryhmän varapuheenjohtajiksi valittiin espoolainen diplomi-insinööri Jussi Koskinen ja diplomi-insinööri Jaakko Okkonen Kempeleeltä. Ryhmän sihteeriksi valittiin jatkamaan diplomi-insinööri Lars Miikki Helsingistä.

Kokouksessa päätettiin myös käynnistää toimenpiteet valtuustoryhmien välisten neuvottelujen aloittamiseksi. Niissä on kesän aikana tarkoitus saada valtuuston järjestäytymiskokoukseen 28.8.-29.8.2014 mennessä aikaiseksi kaikkien ryhmien yhteisesti allekirjoittama valtuustosopimus kaudelle 2014-2017 sekä sopia järjestön keskeisistä luottamushenkilövalinnoista.

Kokous päätti jatkaa valtuustosopimuksen sisällöllisten tavoitteiden valmistelua 27.5.2014 pidettävässä työpajassa ja kokouksessa.

Tilaisuudessa kuultiin myös TEKin hallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja DI eMBA Marjo Matikainen-Kallströmin (kok) katsaus TEKin hallituksen päättyvästä kaudesta sekä tulevan kauden keskeisistä haasteista.

Kokoomus on Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n valtuuston suurin ryhmä 21 valtuutetullaan.


TEKin Kokoomusaktiivi ja Oulun kaupunginvaltuuston pj Mari-Leena Talvitie ehdokkaana eurovaaleissa

Kokoomuksen ehdokkaana on TEKiin Kokoomuksen valtuustoryhmän 2011-2014 ja TEKin hallituksen jäsen, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja DI Mari-Leena Talvitie.

Voit seurata ja liittyä Mari-Leenan kampanjaan mm. osoitteesta: https://www.facebook.com/marileena.talvitie . Ennakkoäänestys kotimaassa 14-20.5. Ulkomailla 14-17.5. Varsinainen vaalipäivä 25.5.


TEKin Kokoomuksen ryhmä työstää kauden 2014-2017 tavoitteitaan 27.5.2014

Sisällöllisiin teemoihin ja kokoomusryhmän neuvottelutavoitteisiin painottuva työpajatyyppinen kokous ja ehdokastapaaminen järjestetään pääkaupunkiseudulla tiistaina 27.5.2014 klo 16-19. Ilmoittautuminen TEKin toimistoon tuula.ruotsalainen(at)tek.fi.


TEKin Kokoomuksen ryhmä järjestäytyy 12.5.2014

TEKin Kokoomuksen vaaliliiton ehdokastilaisuus ja valtuustoryhmän järjestäytymiskokous pidetään maanantaina 12.5.2014 klo 16. Paikkana on TEKin seminaariluokka-tila, YTN-talo, 3. krs, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki (käynti A-rapun kautta). Tilaisuus päättyy viimeistään klo. 19.00. Ilmoittautuminen TEKin toimistoon tuula.ruotsalainen(at)tek.fi .

Valtuustoryhmän järjestäytymisen lisäksi asialistalla on mm. toimenpiteet valtuustoryhmien välisten neuvottelujen aloittamiseksi. Suurimpana valtuustoryhmänä niiden käynnistäminen kuuluu Kokoomuksen tehtäviin.

Neuvottelujen tarkoituksena on kesän aikana saada valtuuston järjestäytymiskokoukseen 28.8.-29.8.2014 mennessä aikaiseksi kaikkien ryhmien yhteisesti allekirjoittama valtuustosopimusasiakirja, jossa on sovittu keskeisistä valtuustokaudella toteuttavista TEKin strategian 2020 tavoitteita edistävistä uutta luovista harppauksista sekä luottamushenkilövalinnoista kaudelle 2014-2017.


Kokoomus voitti TEKin vaaleissa

(10.4.2014) Kokoomus oli voitokas kevään valtuustovaaleissa. Eilen vahvistettujen tulosten mukaan Kokoomuksen vaaliliitto saavutti 21 paikkaa (+1) Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä jaossa olleista 66 paikasta ja vahvisti näin asemaansa valtuuston selvästi suurimpana ryhmänä.

Kokoomuksen paikat jakautuivat alueellisesti seuraavasti: Eteläinen vaalialue 11, Läntinen vaalialue 6 (+1), Itäinen vaalialue (1) ja Pohjoinen vaalialue 3. Valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi valitut tästä linkistä.

Vaalien äänikuningatar oli TEKin hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström (kok).

Kokoomus on suurin vaaliliitto jäsenten edunvalvontaa korostavassa SUURESSA EDUNVALVONTARENKAASSA, jonka vaaliliittojen yhteenlaskettu paikkamäärä uudessa valtuustossa on 44 (+5).

Ehdokkaiden saamat äänimäärät ym. tietoa vaalien tuloksista on TEKin verkkosivuilla.

Kokoomuksen vaaliliitto onnittelee kaikkia valtuuston jäseniksi ja heidän varalle valittuja sekä kiittää kaikkia ehdokkaaksi asettuneita hyvästä vaalituloksesta!